Sayın Müşterilerimiz, İş Ortaklarımız ve Ziyaretçilerimiz; İmplantek Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  (“Prototix” veya  “Şirket” ) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem atfetmekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. İşbu Politika ile Şirket’in “şirket faaliyetlerinin şeffaflık içinde yürütülmesi ilkesi”nin sürdürülebilirliği amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Şirket veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler belirlenmekte ve Şirket tarafından yerine getirilen uygulamalar açıklanmaktadır. Politika, Şirket tarafından otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla gerçekleştirilen, kişisel verileri işlenen gerçek kişilere yöneliktir. Politika, Şirket tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır. Şirket, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

TANIMLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

             
Şirket          
              İmplantek Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi          

Kişisel                Veri/Veriler          
              Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.          
Özel Nitelikli Kişisel Veri                        Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.          
 Kişisel                Verilerin İşlenmesi                        Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi,  açıklanması,  aktarılması,  devralınması,  elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.          
Kişisel 
Veri Sahibi
/ İlgili Kişi          
              Şirket Paydaşlarını ve Çalışanlarını, Şirket İş Ortaklarını, Şirket Yetkililerini, Çalışan Adaylarını, Ziyaretçileri, Şirket ve Grup Şirket Müşterilerini, Potansiyel Müşterileri, Üçüncü Kişileri ve kişisel verisi şirket tarafından işlenen kişileri ifade eder.          
Veri Kayıt Sistemi                        Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade eder.          
 Veri                Sorumlusu                        Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.          
Veri                İşleyen                        Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.          
Açık Rıza                        Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.          
Anonim           Hale Getirme                        Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.          
Kanun                        6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.          
KVK Kurulu                        Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.          


İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Prototix ile aranızdaki ticari ve/veya sözleşmesel ilişkinize bağlı olarak aşağıda sayılı verilerinizi işlemekteyiz:

     

 •     Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi, kimlik belgesi örneği gibi veri türlerini ifade etmektedir.     
 •     İletişim Bilgileri: Bu veri kategorisi, Adres, telefon numarası, e-posta adresi, fax numarası, ifade etmektedir.     
 •     Özel Nitelikli Kişisel Bilgiler: Bu veri kategorisi, (i) personelden özlük ve iş güvenliği kapsamında alınan sağlık verileri,  adli sicil kayıtları      ve meslek odası/sendika üyeliği gibi veri türlerini ifade etmektedir.     
 •     Görsel ve İşitsel Bilgiler: Bu veri kategorisi, Prototix ‘in fiziki ortamlarında güvenlik amacıyla yapılan kamera kayıtlarında yer alan kişilere ait görüntü i veri türlerini ifade etmektedir.     
 •     Özlük Bilgileri: Bu veri kategorisi, personel ile kurulan iş akdi çerçevesinde yasal olarak oluşturulması gereken özlük dosyası kapsamında personele ait kimlik, iletişim bilgilerinin yanı sıra, meslek, eğitim, finansal bilgilerin yer aldığı veri türüdür.     
 •     Sözleşme Bilgileri: Bu veri kategorisi, Prototix’in hukuki veya ticari ilişki içinde bulunduğu iş ortakları, tedarikçileri ve dış kaynakları ile      kurduğu sözleşmesel bağ neticesinde veri tabanına işlemiş olduğu imza, imza sirküleri, gerçek kişi şirket bilgisi ve üretilen mal gibi verilerin tamamını ifade etmektedir.     
 •     Finansal Bilgi: Bu veri kategorisi, Prototix ‘in Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası gibi veri türlerini ifade etmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 İLGİLİ KİŞİ KATEGORİLERİ                        AÇIKLAMA          
              1                        Müşteri                        PROTOTİX tarafından sunduğu hizmetlerden yararlanan gerçek veya tüzel                kişileri ifade etmektedir.          
              2                        Potansiyel Müşteri                        PROTOTİX’in sunduğu hizmetleri kullanma ilgisini gösteren, müşteriye                dönüşme potansiyeli olan web sitesinden veya diğer kanallarla hizmetlerden yararlanma iradesini ortaya koyan, teklif talep eden gerçek veya tüzel kişileri ifade etmektedir.          
              3                        Ziyaretçi                        Şirkete ait tüm iş yerlerini ve internet sitesini ziyaret eden gerçek kişileri ifade etmektedir.          
              4                        Çalışan Adayı                        PROTOTİX’e CV göndererek, başvuru formu doldurarak veya başka yöntemlerle iş başvurusu yapan gerçek kişileri ifade etmektedir.          
              5                        Personel                        PROTOTİX’de iş sözleşmesi ile hizmet ifa eden gerçek kişileri ifade etmektedir.          
              6                        Üçüncü Kişiler                        Yukarıda yer verilen İlgili Kişi kategorileri ile PROTOTİX çalışanları                hariç gerçek kişileri ifade etmektedir.          
              7                        İş ortakları/Tedarikçiler ve Bunların Çalışanları                        PROTOTİX’in, ticari faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu veya bu kapsamda,  PROTOTİX’in talimatlarına uygun ve sözleşme temelli olarak Şirket’e mal veya hizmet sunan taraflar ve bu tarafların çalışanlarını ifade etmektedir.          
              8                        Şirket Ortağı                        Şirket’in ortağı gerçek kişileri ifade etmektedir.          
              9                         Gerçek Kişi İş Ortağı                        Şirket’in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek kişileri ifade etmektedir.          
              8                        Şirket İş Ortaklarının Paydaşı, Yetkilisi, Çalışanı                        Şirket’in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişilerin  (iş ortağı,  tedarikçi gibi)  çalışanları, paydaşları ve yetkilileri dâhil olmak üzere, tüm gerçek kişileri ifade etmektedir.          
              9                        Şirket Yetkilisi                        Şirket’in yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişileri ifade etmektedir.          KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Prototix ile aranızdaki ticari ve/veya sözleşmesel ilişki kapsamında, aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde ve 6698 sayılı Kanunun 5. Maddesi uyarınca; sözleşme kurulması ve ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve meşru menfaatler kapsamında, Kişisel Verileriniz, Prototix tarafından doğrudan sizlerden (Cv, başvuru formu, sözleşme, sipariş formu, teklif formu, e-posta yazışmaları, telefon görüşmeleri, kartvizit paylaşımı, web sitesi mesajları ve diğer iş ortaklarımızın paylaşımları) toplanmakta ve işlenebilmektedir. İş yerlerimizi ziyaretleriniz sırasında güvenlik gerekçeleri ile kimlik bilgileriniz ve güvenlik kamerası ile görüntünüz kayıt altına alınmakta ve bu operasyonla sınırlı olarak işlenmektedir. Yanı sıra Prototix tarafından yapılan çeşitli etkinliklerde veya fuar katılımlarında pazarlama ve tanıtım faaliyetlerimiz kapsamında tarafınızca paylaşılan kartvizitleriniz (kartvizit üzerindeki veri alenileştirilmiş kabul edilir) üzerinden arşivlenmek suretiyle kartvizitlerinizde yer alan kimlik ve iletişim verileriniz işlenmektedir. Burada amaç iki şirket arasında ticari ilişkilerin ve sözleşmelerin kurulması için gerekli süreçlerin işletilmesidir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:


Müşteriler için;

 • Mal / Hizmet Satın Alma, Satış ve Üretim Süreçlerinin Yürütülmesi,     
 • Ticari /Sözleşmesel İlişki Kapsamında İşlem ve Faaliyetleri Yürütmek ve Mali ve Hukuki Yükümlülükleri Yerine Getirmek,     
 •  Talep / Şikayetlerin Takibi ve Yönetimi,     
 • Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,     
 •  Tanıtım, Pazarlama ve İletişim Faaliyetleri,     
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,     
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,     
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,     
 • İlgili Mevzuat Gereği Saklanması Gereken Bilgilerinizin Muhafazası; Bilgi Kayıplarının Önlenebilmesi için Kopyalanması, Yedeklenmesi; Bilgilerin Tutarlılığının Kontrolünün Sağlanması. 


Potansiyel Müşteriler için;

Şirket ziyaretlerinde, fuar alanlarında veya etkinliklerde paylaştığınız kartvizitler (kartvizit üzerindeki veri alenileştirilmiş kabul edilir) vasıtasıyla doğrudan sizlerden temin edilen kimlik ve iletişim bilgileriniz; ticari ilişkilerin kurulabilmesi amacıyla teklif oluşturulabilmesi, sözleşmenin kurulabilmesi, talep ve şikâyetlerinizin yönetimi için Kanunun 5/2 maddesi uyarınca işlenmektedir.

     

Tedarikçi/İş Ortakları için;

Şirketimiz ile aranızdaki ticari ilişki kapsamında, firma yetkililerinize ve çalışanlarınıza ait kişisel veriler, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen; Sözleşmelerimizin kurulması ve ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve şirketimizin meşru menfaatleri kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve kişisel veri işleme şartları dâhilinde, aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilmektedir;

 •      
 •     Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,     
 •     Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,     
 •     Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,     
 •     Hukuksal Süreçlerin Yürütülmesi ve Takibi,     
 •     Şirket İç Operasyonlarının Yürütülmesi,     
 •     Strateji Planlama & İş Ortakları/Tedarikçi Yönetimi,     
 •     Fiziksel Mekân Güvenliğinin Sağlanması,     
 •     Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,     
 •     Tedarik Zinciri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi,     
 •     Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,     
 •     İlgili Mevzuat Gereği Saklanması Gereken Bilgilerinizin Muhafazası; Bilgi Kayıplarının Önlenebilmesi için Kopyalanması, Yedeklenmesi; Bilgilerin Tutarlılığının Kontrolünün Sağlanması; Veri Tabanlarımızın ve Bilgilerin Güvenliği için Gerekli Teknik ve İdari Tedbirlerin Alınması.


 Ziyaretçiler İçin;

Şirketimizi, web sitemizi ve diğer iş yerlerimizi ziyaretleriniz kapsamında, şirketimizin ve sizlerin güvenliğin sağlanmasının yanı sıra yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerimize bağlı olarak, fiziki ortamlarda güvenlik kamerası ile, kimlik ve görsel verileriniz, işyerimizi ziyaretiniz sırasında sizlere sunulan internet erişimi kapsamında elde edilen kimlik ve iletişim verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

 •     Denetim ve Güvenlik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,     
 •     Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,     
 •     Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi,     
 •     Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini,     
 •     Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,     
 •     Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,     
 •     İnternet Erişimi Sağlanması ve Erişim Güvenliğinin Temini,     
 •     Yasal Yükümlülüklerin yerine getirilmesi.


 Çalışan Adayları için;

Prototix tarafınızca gerek kariyer siteleri üzerinden, e mail adreslerimizden, posta yoluyla veya şirket merkezimizde elden yaptığınız iş başvuruları kapsamında paylaştığınız CV’ler veya doldurulduğunuz başvuru formları ile alınan kişisel verilerinizi kullanmak suretiyle personel temini ve istihdam süreçleri için Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen; Bir hakkın tesisi, Sözleşmelerimizin kurulması ve ifası ve Şirketimizin meşru menfaatleri kapsamında aşağıda yer alan amaçlar dâhilinde veri işleme faaliyeti yürütmektedir. Özel nitelikli verileriniz ise açık rızaya istinaden belirli süre için işlenmektedir.

 •      
 •     Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi     
 •     Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi     
 •     İnsan Kaynakları Operasyonlarının ve Özellikle İşe Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,     
 •     İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini     
 •     Hukuki Uyuşmazlıklarda Delil Olarak Kullanılması
 •      
 •     Çalışanlar için;

PROTOTİX sizlere ait kişisel verileri ilgili mevzuattan kaynaklı sebeplerle özlük dosyası oluşturabilmek, tarafınızla hizmet sözleşmesi akdedebilmek ve PROTOTİX’in yönetim hakkı ve meşru menfaati kapsamında, aşağıda yer alan amaçlar dâhilinde veri işleme faaliyeti yürütmektedir.

 •      
 •     Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi     
 •     Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi     
 •     Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine      Getirilmesi     
 •     Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi     
 •     Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi     
 •     Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi     
 •     Ar-Ge Faaliyetleri     
 •     Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi     
 •     Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi     
 •     Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi     
 •     Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini     
 •     Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi     
 •     Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi     
 •     İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması     
 •     İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi     
 •     İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi     
 •     İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi     
 •     İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi     
 •     Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi     
 •     Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi     
 •     Resmi Kurumlara Gerekli Yasal Bildirimleri Gerçekleştirmek, Resmi Kurumlar Nezdinde Teşviklerden Yararlanmak, Resmi Kurumları           Denetimleri Kapsamında İlgili Makamlara Bildirimde Bulunmak     
 •     İnsan Kaynakları Operasyonlarının ve Özellikle Özlük Faaliyetinin Yürütülmesi,

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Prototix, kişisel verilerinizi bu Politika’da yer verilen amaçlarla Kanun ve sair mevzuat kapsamında aşağıdaki yurt içi alıcı gruplarına aktarabilecektir:

 •      
 •     Sizlere sunulan hizmetlerin temini ya da size ulaştırılması için çalıştığımız tedarikçi ve iş ortaklarımıza,     
 •     Hizmetlerin sunulması, tanıtılması ve benzeri amaçlarla işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile      bankalar, finans kuruluşları,     
 •     Web sitemizin yönetimi için hizmet aldığımız ajanslara,     
 •     Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan firmalara,     
 •     Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcilerinize,     
 •     Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara      ve bunların belirlediği kişilere,

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

 •      
 •     Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,     
 •     Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,     
 •     Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,     
 •     Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,     
 •     Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,     
 •     KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,     
 •     5. ve 6. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini      isteme,     
 •     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz      etme,     
 •      Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına      sahipsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN VE GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

Şirket tarafından, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için imkânlar dâhilinde, korunacak verinin niteliğine göre gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Bu kapsamda Şirket tarafından gerekli her türlü (i) idari ve (ii) teknik tedbirler alınmakta, (iii) şirket bünyesinde denetim sistemi kurulmakta ve (iv) kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla ifşası durumunda KVK Kanunu’nda öngörülen tedbirlere uygun olarak hareket edilmektedir. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler tarafından resen veya İlgili Kişinin talebi üzerine Şirket, mevzuata ve Kurum tarafından yayımlanan rehbere uygun olarak siler veya yok eder.